نورگیر هوشمند خورشیدی دستگاهی می باشد که در ساختمان، جهت انتقال نور خورشید به طبقات زیرین استفاده می گردد .پنل آینه ای این دستگاه در طول روز با محاسبات پیشرفته بخش الکترونیک، در جهت خورشید به گونه ای خود را تنظیم می کند که نور خورشید به طبقات پایین انتقال داده می شود. طراحی این سیستم به گونه ای صورت گرفته است که زیر سقف نورگیر نصب میگردد. با نصب این سیستم واحد های تاریک تبدیل به واحد های روشن با نور طبیعی خواهند شد هم به کاهش مصرف برق کمک می کند  از طرفی نیز ارزش ملک شما بیشتر می گردد. برای خرید نورگیر خورشیدی می توانید به این سایت مراجعه کنید.